Change of Our Lives | Thay Doi Cuoc Song

 

Change of Our Lives (feature film)

 

Behind The Scenes

Film Premiere – 27th July 2013

What is the aim of this resource?

Change of our Lives is the result of a youth project run by Cancer Council NSW in collaboration with Information and Cultural Exchange and funded by Cancer Institute NSW. The project has engaged youth — most with no film production experience — from Fairfield LGA to produce a hepatitis B-themed film for the Vietnamese community.

Thay đổi Cuộc Sống là kết quả của một dự án cho giới trẻ do Hội Đồng Phòng Chống Ung Thư NSW hợp tác thực hiện với tổ chức Trao Đổi Thông Tin và Văn Hóa dưới sự tài trợ của Viện Ung Thư NSW. Dự án này lối kéo sự tham gia của giới trẻ — hầu hết đều không có kinh nghiệm về việc làm phim — từ Khu Vực Chính Quyền Địa Phương Fairfield để sản xuất một cuốn phim với đề tài bệnh viêm gan B cho cộng đồng người Việt.

Languages: English and Vietnamese